SKOGSTJÄNSTER

Mera glädje av skogen

Behöver du hjälp med att sköta skogen? Känns det som att du inte har koll på förvaltningen av din skogsegendom? Lyckas du inte med dina nuvarande samarbetspartners utveckla din skog i den riktning du önskar? Oberoende av om ditt huvudsakliga mål med skogen är virkesproduktion, landskaps- och naturvård eller något annat, kan Forestal Ab hjälpa dig att nå dessa mål.

Bra virkesaffärer, en vackrare skog, fina viltstammar, enklare skogsägande, mera tid att njuta av skogen – det är Du som sätter upp målen för ditt skogsägande . Vi hjälper dig att förverkliga dem. Du väljer själv hur mycket hjälp Du vill ha, men vårt mål är att Ditt skogsägande skall ge dig större utbyte.

Vi är fristående från virkesköpare och söker den bästa affären i olika marknadslägen. Virkesaffärerna görs i regel som rotaffärer, vid vilka Forestal Ab fungerar som förmedlare och konsult mellan skogsägaren och virkesköparen. Beslutsrätten gällande affären är alltid hos skogsägaren. Specialavverkningar, såsom avverkningar i gårdsmiljön, är vanligen bäst att göra som leveransavverkningar. Forestal Ab har ett brett kontaktnät inom skogsbruket och kan sköta avverkningar också i egen regi .

För utförande av planterings- och röjningsarbeten har Forestal både egen personal och entreprenörer med gedigen arbetserfarenhet. Vi utför skogsvårdsarbetena kostnadseffektivt i de fall då skogsägaren själv inte har möjlighet att utföra dem.

Forestals VD Kåre Pihlström bistår också i andra frågor som kommer emot för en skogsägare: samhällsplanering, miljöfrågor, markarrendefrågor mm

Forestals Ab:s mål är långvariga kundförhållanden. Av kundförhållandet följer inga fasta kostnader. Skogsägaren betalar enbart för utfört arbete.

Ta kontakt och beställ ett avgiftsfritt besök! Ring 044-5116306 eller sänd fritt formulerad epost till:  kare.pihlstrom@forestal.fi